تغییر فونت محتویات در tinymce

6/19/2016 MVC
2340

text editor  ها به صورت پیشفرض فونتهای خود را دارند یکی  از کارهایی که میخواستم انجام بدهم تغییر فونت در زمان نوشتن متن در tinymce  بود و همچنین جایگذاری و تعریف فایل css  در خود tinymce بود. 

برای تعریف یک فایل css در tinymce بهترین کار تعریف یک فایل css  است و اینکه این فایل در کجا جایگذاری شود من فایل css  را در پوشه content گذاشتم و د رtiny mce نیز به صورت زیر تعریف کردم .

body, td, pre {color:#006400; font-family:yekan,tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; margin:8px;}

و برای تعریف در فایل main.js که قبلا در این پست به آن اشاره کردم به این صورت تعریف کردم 

inyMCE.init({
    selector: "textarea",
    theme: "modern",
    content_css: "/content/tinymce_style.css"
})

 به یاد داشته باشید "/" قبل از content  تعیین میکند که از root سایت شروع کند.