Rezise تصویر در MVC

7/6/2016 MVC
2504

تغییر اندازه تصویر در MVC 

public static class ResizeImage
  {
    public static Bitmap ResizeImageBitmap(Image image, int width, int height)
    {
      var destRect = new Rectangle(0, 0, width, height);
      var destImage = new Bitmap(width, height);

      destImage.SetResolution(image.HorizontalResolution, image.VerticalResolution);

      using (var graphics = Graphics.FromImage(destImage))
      {
        graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceCopy;
        graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
        graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
        graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
        graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;

        using (var wrapMode = new ImageAttributes())
        {
          wrapMode.SetWrapMode(WrapMode.TileFlipXY);
          graphics.DrawImage(image, destRect, 0, 0, image.Width, image.Height, GraphicsUnit.Pixel, wrapMode);
        }
      }

      return destImage;
    }}

 این به عنوان یک کلاس و اما استفاده از آ« به این صورت 

 Image sImage = ResizeImage.ResizeImageBitmap(System.Drawing.Image.FromStream(Image.InputStream), 360, 135);
            string sPath = System.IO.Path.Combine(
              Server.MapPath("~/images/CommonAction/Small"), imagePContent);
            try
            {
              Image.SaveAs(path);
              sImage.Save(sPath);
            }
            catch (Exception)
            {
              
              throw;
            }

با استفاده از این کد زمانی که یک عکس را ذخیره میکنیم علاوه بر ان یک عکس کوچک نیز با توجه به اندازه های ما از آن تهیه و در پوشه samll با توجه به ادرس داخل کد ذخیره میشود.

 با این کد فقط تصویر ذخیره میشود و ذخیره ادرس تصویر یک خط کد اضافه تر میخواهد