نصب انگولار بر روی ابونتو که بر روی آن پروکسی اجرا کرده اید

5/12/2023 Angular
629

روی سیستم عامل لینوکس proxy نصب کرده بودم و تلاش داشتم انگولار با استفاده nodejs نصب کنم

sudo npm install -g @angular/cli

خطایی که میگرفتم این بود 

npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
npm ERR! network Socket timeout

 

با توجه به نوع خطا مربوط بود به استفاده از پروکسی بود برا ی همین

  • پروکسی را حذف کردم نصب انگولار را اجرا کردم نشد
  • با پروکسی دستور نصب انگولار را  رو اجرا کردم باز هم نشد 

 

 

راه حل این بود که این دستو را در ترمینال اجرا کنم تا پروکسی از npm حذف شود

npm config rm proxy
npm config rm https-proxy