جداکردن اعداد به صورت واحد مالی

9/11/2016 MVC
3450

من واحد مالی را در بانک اطلاعاتی به صورت decimal  ذخیره میکنم ، مشکلی که پیش میاد این هست که زمانی ذخیره میکنم با در نظر گرفتن فرمت رایج بعد از عدد دو رقم اعشار اضافه میکند مثلا 2000 تومان به صورت 2000.00 تومان نمایش داده میشود. به دنبال فرمتی برای string بودم تا 2000.00 تومان را به صورت 2،000 تومان نمایش دهد 

یکی از راهکارها استفاده DataAnnotations ها بود به صورتی که در قسمت تعریف جدول در کلاس مربوط به Model  از 

[DisplayFormat(DataFormatString = "{0:C0}")]

 و یا میتوان مستقیم در View نوشت 

 <div class="col-md-5" style="font-family: 'samim'">
              @item.Price.ToString("C0")  تومان
            </div>

 اما مشکل آن نمایش یک ایکن $ در پایان اعداد خواهد بود در انتها برای اینکه بتوان دو رقم اعشار را حذف کرد و همچنین به صورت سه تا سه تا نمایش داد استفاده از 

 <div class="col-md-5" style="font-family: 'samim'">
              @item.Price.ToString("n0")  تومان
            </div>

در View بود