نمایش عکس به صورت popup

10/5/2016 MVC
3716

نمایش تصویر به صورت popup میتواند کمک به بهتر نمایش سایت کمک میکند برای نمایش عکس به صورت popup  میتوان هم از کدهای javascript  و هم با استفاده از jquery  کمک گرفت

برای این کار میتوان از کدهای زیر استفاده کنید 

<style>
#myImg {
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

#myImg:hover {opacity: 0.7;}

/* The Modal (background) */
.modal {
  display: none; /* Hidden by default */
  position: fixed; /* Stay in place */
  z-index: 1; /* Sit on top */
  padding-top: 100px; /* Location of the box */
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%; /* Full width */
  height: 100%; /* Full height */
  overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
  background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
  background-color: rgba(0,0,0,0.9); /* Black w/ opacity */
}

/* Modal Content (image) */
.modal-content {
  margin: auto;
  display: block;
  width: 80%;
  max-width: 700px;
}

/* Caption of Modal Image */
#caption {
  margin: auto;
  display: block;
  width: 80%;
  max-width: 700px;
  text-align: center;
  color: #ccc;
  padding: 10px 0;
  height: 150px;
}

/* Add Animation */
.modal-content, #caption {
  -webkit-animation-name: zoom;
  -webkit-animation-duration: 0.6s;
  animation-name: zoom;
  animation-duration: 0.6s;
}

@-webkit-keyframes zoom {
  from {-webkit-transform:scale(0)}
  to {-webkit-transform:scale(1)}
}

@keyframes zoom {
  from {transform:scale(0)}
  to {transform:scale(1)}
}

/* The Close Button */
.close {
  position: absolute;
  top: 15px;
  right: 35px;
  color: #f1f1f1;
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
}

.close:hover,
.close:focus {
  color: #bbb;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

/* 100% Image Width on Smaller Screens */
@media only screen and (max-width: 700px){
  .modal-content {
    width: 100%;
  }
}
</style>

این کدها هم میتوان در Head صفحه HTML  استفاده کرد و هم در یک فایل css  ذخیره کنید و به صفحه لینک کنید.

کد HTML

<img id="myImg" src="img_fjords.jpg" alt="Trolltunga, Norway" width="300" height="200">

<!-- The Modal -->
<div id="myModal" class="modal">
 <span class="close">×</span>
 <img class="modal-content" id="img01">
 <div id="caption"></div>
</div>

این کدها تصویر را در یک تگ img نمایش میدهد و یک model  برای نمایش عکس رزرو میکند. و میتوان از alt  به عنوان متن زیر تصویر استفاده کرد.

و کدهای javascript

<script>
// Get the modal
var modal = document.getElementById('myModal');

// Get the image and insert it inside the modal - use its "alt" text as a caption
var img = document.getElementById('myImg');
var modalImg = document.getElementById("img01");
var captionText = document.getElementById("caption");
img.onclick = function(){
  modal.style.display = "block";
  modalImg.src = this.src;
  captionText.innerHTML = this.alt;
}

// Get the <span> element that closes the modal
var span = document.getElementsByClassName("close")[0];

// When the user clicks on <span> (x), close the modal
span.onclick = function() {
  modal.style.display = "none";
}
</script>

 کدهای بالا با استفاده از javascript  و اعمال بر روی یک تصویر در صفحه وب خواهد بود. اما من توی صفحه وب یک لیست از تصاویر دارم که باید با کلیک بر روی آن تصویر بر روی صفحه ظاهر شود.

کد های ویوو را به این صورت تغییر دادم 

        <img src="@Url.Content(item.Image)" style="width: 100px;" alt="@item.Title" class="myImg" />
<div id="myModal" class="modal">
  <span class="close">X</span>
  <img class="modal-content" id="img01">
  <div id="caption"></div>
</div>

کدهای css

/* stert show image as popup*/
.myImg {
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

.myImg:hover {opacity: 0.7;}
/* The Modal (background) */
.modal {
  display: none; /* Hidden by default */
  position: fixed; /* Stay in place */
  z-index: 2000; /* Sit on top */
  padding-top: 15%; /* Location of the box */
  left: auto;
  top: auto;
  width:100%; /* Full width */
  height:100%; /* Full height */
  overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
  background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
  background-color: rgba(0,0,0,0.9); /* Black w/ opacity */
}

/* Modal Content (image) */
.modal-content {
  margin: auto;
  display: block;
  width: 80%;
  max-width: 700px;
}

/* Caption of Modal Image */
#caption {
  margin: auto;
  display: block;
  width: 80%;
  max-width: 700px;
  text-align: center;
  color: #ccc;
  padding: 10px 0;
  height: 150px;
}

/* Add Animation */
.modal-content, #caption {
  -webkit-animation-name: zoom;
  -webkit-animation-duration: 0.6s;
  animation-name: zoom;
  animation-duration: 0.6s;
}

@-webkit-keyframes zoom {
  from {-webkit-transform:scale(0)}
  to {-webkit-transform:scale(1)}
}

@keyframes zoom {
  from {transform:scale(0)}
  to {transform:scale(1)}
}

/* The Close Button */
.close {
  position: absolute;
  top: 15px;
  right: 35px;
  color: #f1f1f1;
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
}

.close:hover,
.close:focus {
  color: #bbb;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

/* 100% Image Width on Smaller Screens */
@media only screen and (max-width: 700px){
  .modal-content {
    width: 100%;
  }
}
/*end show image as popup*/

 

کد javascript با کدهای script  جایگزین میکنید 

@section scripts{
  <script>
    var htmlString = "";
    $('.myImg').click(
      function () {
        $('#myModal').css('display', 'block');
        $('#img01').attr("src", this.src);
        htmlString = this.alt;
        $('#caption').text(htmlString);
        
      });
    
    $('.close').click(function(){
      $('#myModal').css('display', 'none');
    });
  </script>
  
}