فایل config در پروژه گولنگ

12/14/2023 Go(golang)
999

اگر خواستید یک فایل config برای پروژه  golang خودتون ایجاد کنید این مطالب را در نظر بگیرید

فایل کانفیگ رابرای پروژه golang ایجاد کردم 

به یاد داشته باشید از انجایی که فایل کانفیگ ممکن است در هر جایی از پروژه استفاده شود پس هیچ کدام از پکیج های برنامه را  نباید در ان import کرد تا از خطای چرخه در پروژه جلوگیری کنیم ، پس هیچ پکیجی از پروژه را ایمپورت نمیکنیم 

package config

import (
	"html/template"
	"log"
)

// AppConfig hold the application config
type AppConfig struct {
	UseCache     bool
	TemplateCash map[string]*template.Template
	InfoLog      *log.Logger
}