تفاوت interpolation با property binding در انگولار

3/8/2024 Angular
336

به دنبال مطالب اموزشی انگولار این مطلب هم برای  من جالب بود 

interpolation => property ={{variable}}

همه اطلاعات را به صورت string بر میگرداند و زمانی به کار میاید که میخواهد اطلاعات را به صورت string استفاده کنید و یا  زمانی یک مقدار را به عنوان متن متصل کنید

propertybinding => [property] = "variable"

یک روش هست برای ست کردن تنظیمات برای المان های داخلی HTML  یا Directives مانند تنظیم برای  toggle button یا ادرس دهی یک المان در HTML  و یا به اشتراک گذاری یک مقدار در یک angular component

 

به طور مثال در این در این دو مورد

<input type= "Text" value = "{{inputValue}}" disabled = "{{isDisabled}}"></input>
<br/>
<input type= "Text" value = "{{inputValue}}" [disabled] = "isDisabled"></input>

که disabled در فرم دوم کار نخواهد کرد.