انواع Directive در انگولار

3/8/2024 Angular
671

از سری نکات آموزشی در انگولار:

تفاوت Structral directive و Attribute directive و Component Directive و Custom Directive در انگولار

Structral directive

این نوع دایرکتیو ها بیشتر در ساختار المان های HTML کار دارد میتواند یک ساختار مانند DIV را به تعداد بیشتر ایجاد کند و یا با استفاده از شرط یک DIV را از صفحه حذف کند نمونه پر کاربرد آن 

(*ngif,*ngfor,*ngswitch)

است که در انگولار 17 به بعد به صورت 

(@ngif,@ngfor,@ngswitch)

تغیر یافته است 

Attribute directive

بیشتر کنترل رفتار المنت های داخل HTML را کنترل میکند مانند

(ngClass,ngStyle,ngModel)

Component Directive 

تمرکز بر کنترل و رندر کردن اجرای Component ها در انگولار دارد

Custom Directive 

که توسط خودکاربر برای تعریف یک رفتار جدید و یا اضافه کردن یک عملکرد جدید در المنت های HTML ایجاد میکردد