حذف فایلهای bin و obj از github با استفاده از دستورات گیت و gotignore

4/25/2024 MVC Core
377

میدونستیم که فایلهای bin و OBJ فایلهایی هستند که بعد از compile برنامه ایجاد میشوند ؛ در ریپزتوری github د رحال دید ن پروژه ها بودم که این دو پوشه را را در  پروژه دیدم ، نباید در پروژه میبود

git rm -r --cached obj
git rm -r --cached bin

 

ایتدا در فایل gitignore. یک تغییر دادم ، جالب بود 

# Build results
bin/
obj/

چرا جالب بود چون این دو عبارت قبلا بودند

# Build results
[Dd]ebug/
[Rr]elease/
x64/
[Bb]in/
[Oo]bj/

خوب بود پس به عبارات بالا اضافه شد 

git rm -r --cached obj
git rm -r --cached bin

دستورات بالا را در terminal وارد کردم و این هم comment

git commit -m "remove bin and folders from version control"

و در انتها

git push origin main --force