استفاده از Make در پروژه های گولنگ

7/4/2024 Go(golang)
44

نمیدونم اما بعد از خوندن چند مطلب به این نتیجه رسیدم از MakeFile در پروژه گولنگ استفاده کنم تا یکی ار کارهای جالب که برای من انجام میداد گفرفتن خروجی هم زمان از پروژه برای جند سیستم عامل بود 

اول یه یه فایل MakeFile در روت پروژه ایحد کردم و این کد ها رو بهش دادم 

build:
	go build -o bin/main main.go

run:
	go run main.go

compile:
	echo "Compiling for every OS and Platform"
	
	GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -o bin/main-linux-arm64 main.go
	GOOS=windows GOARCH=arm64 go build -o bin/main-windows-arm64 main.go

خوب برای خروجی با استفاده از این کد باید دستور Make compile رو اجرا میکردم ، دستور را اجرا کردم و این خطا ر. وداشتم 

 

make : The term 'make' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, 
verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ make build
+ ~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (make:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

باید Make رو نصب میکردم 

https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm

 

,و این هم ادرس دانلود ، بعد از دانلود باید ادرس را به PATH ,ویندوز اضافه کنید و بعد دستور Make را در vscode اجر اکنید