ابزارهایی که بعد از نصب vscode برای اجرای دستورات پروژه MVC core نیاز است

4/3/2020 MVC
1375

VS Code کمک میکند تا به راحتی بدون نصب visual studio  به برنامه  نویسی خود ادامه بدهید. فقط بعد از نصب VSCODE  نیاز هست که چند tools و همچنین Extension  نصب کنید

لیست extension ها همه در این ادرس وجود داره و برای استفاده از Entityframe work  لازم است تا ا ین دستور را اجرا کنیم 

dotnet tool install --global dotnet-ef

برای اجرا دستورات migration و دیگر دستوراتی که با  entityframework کا رمیکند

dotnet tool install -g dotnet-aspnet-codegenerator

برا اجرا دستورات scoffild , و ساخت صفحات Razor  با استفاده از .Net CLI