مدیریت خطا در MVC 6

12/26/2016 MVC
3322

معمولا زمانی خطایی در اجرای وب سایت رخ میدهد راه های مختلفی برای نمایش ان خطا وجود دارد. یکی از راه حل را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

در متد Configure  که در کلاس startup.cs  در روت پروژه هست باید این کد را اضافه کرد.

app.UseDeveloperExceptionPage();

البته با استفاده از کد بالا جزئیات خطا برای بازدید کنندگان نیز نمایش داده خواهد شد برای این کار به امکانات جدیدد که در MVC 6 قرار گرفته میتوان تعریف کرد در صورتی که ما در حال دیباگ برنامه هستیم جزئیات خطا را نمایش دهد و در صورتی که نسخه اماده توسعه است و یا توسعه یافته پروژه است کاربر را به صفحه خاصی راهنمایی کند.

 if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

البته برای استفاده از env  بایدیک متغیر از نوع  IHostingEnvironment را به عنوان ددریافت کننده متد configure  تعریف کنید

که در انتها کد به صورت زیر خواهد بود

  public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)
    {
      loggerFactory.AddConsole();

      
      if (env.IsDevelopment())
      {
       app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
    }