اضافه کردن یک سرویس در MVC 6

12/28/2016 MVC
3460

 برای ارسال ایمیل یک سرویس ایجاد کردیم و برای اینکه از آن سرویس استفاده کنیم باید سرویس را در لیت سرویسهای MVC  ثبت کنیم

برای ثبت سرویس در سرویسهای MVC6  میتواند به این صورتها اقدام کرد در فایل startup.cs 

services.AddTransient<IMailServices , DebugMailService>();

که در این صورت با درخواست اول یک وهله از سرویس ایجاد میگردد و در کش قرار میگیرد و با هر بار در خواست اگر بتواند از کش میخواند و یا این سرویس را دوباره ایجاد میکند 

و یا میتوانید از این کد استفاده کنید 

services.AddScoped<IMailServices , DebugMailService>();

با استفاده از این کد سرویس هر بار که درخواست ارسال میشود ساخته میشود و در طول درخوایت جاری دوباره استفاده میشودو در صورت درخواست دوباره از کش خوانده نمیشود و این تفاوت با transient  است 

و همچنین میتوانیم از 

services.AddSingleton<IMailServices , DebugMailService>();

استفاده کنید