حذف دو صفر اضافه اعداد در MVC

2/6/2017 MVC
4904

در بانکها اطلاعاتی برای نمایش اعداد یکی از بهترین گزینه ها استفاده از decimal است،در زمان ذخیره اعداد در بانک اطلاعاتی عدد 255 به صورت 255.00 ذخیره داده میشود، و در زمان نمایش در صفحه وب (view) نیز به همین صورت خواهد بود.

در Model قیمت را به این صورت تعریف کرده ام

  [Display(Name = "قیمت")]
        public decimal Price { get; set; }

فرمت  255.00 برای نمایش اعداد با دورقم اعشار است که برای  واحد پولی دلار مناسب است ولی برای تومان ایران مناسب نیست 

از این رو در زمان واکشی اطلاعات بهترین وضعیت برای نمایش اطلاعات به صورت زیر خواهد بود.

 

 @string.Format("{0:0.}", item.Price)