چگونه با استفاه از linq ایتمها را چند تا چند تا جدا کنیم

2/10/2017 MVC
1487

برای نمایش دستهای محصولات مصلا 3 محصول اول و سه محصول دوم به دنبال کد خاصی میگشتم . 

قرار بود به صفحه نمایش محصولات تعداد 6 محصول با استفاده از linq  ارسال کنم، اما در نمایش محصولات 3 تا 3 تا نمایش داده شوند

برای همین در کنترل این کد را نوشتم 

 public ActionResult _RecommendedItems()
    {
      var sd = _db.Products.Where(x => x.Active && x.SpessialOffer).Take(6).OrderByDescending(x => x.CreateDate).ToList();
      return PartialView("_RecommendedItems", sd);
    }

و در قسمت ویوو از این کد استفاده کردم

 <div class="item active">
        @foreach (var item in Model.Take(3))
        {
          <div class="col-sm-4">
            <div class="product-image-wrapper">
              <div class="single-products">
                <div class="productinfo text-center">
                  <img src="@Url.Content(item.ProductImage268)" alt="" width="208" />
                  <h2>@string.Format("{0:0.}", item.Price) تومان</h2>
                  <p>@item.PersianName</p>
                 <a href="#" class="btn btn-default add-to-cart"><i class="fa fa-shopping-cart"></i>اضافه کردن به سبد و خرید</a>
                </div>

              </div>
            </div>
          </div>
        }


      </div><div class="item">
        @foreach (var item in Model.Skip(3).Take(3))
        {
          <div class="col-sm-4">
            <div class="product-image-wrapper">
              <div class="single-products">
                <div class="productinfo text-center">
                  <img src="@Url.Content(item.ProductImage268)" alt="" width="208" />
                  <h2>@string.Format("{0:0.}", item.Price) تومان</h2>
                  <p>@item.PersianName</p>
                  <a href="#" class="btn btn-default add-to-cart"><i class="fa fa-shopping-cart"></i>اضافه کردن به سبد و خرید</a>
                </div>

              </div>
            </div>
          </div>

        }