استفاده از jquery در partialview

3/11/2017 MVC
2231

jquery  در mvc  با رفرنس دادن از طریق bundle  به راحتی صورت میگیرد و از طرفی به دلیل اینکه کدهای jquery  نوشته کاربر پس از رفرنس jquery  قرار بگیرد از{}section scripts@ تا قطعه کد نوشته شده که نیاز به فایل jquery  دارد، بعد از آن قرار گیرد.

 

{}section scripts@ در view  ها به خوبی کار میکند اما در partialview  امکان استفاده از {}section scripts@ وجود ندارد البته کدهای javascript  بدون نیاز به jquery  را میتوان مستقیما در partialView  نوشت، و در صورتی که نیاز به اجرای کد jquery  در پارشیال بود باید از طرق view  فراخوان آ« کدها را نوشت و اجرا کرد، با این تغییر که در قیمت ویوو به جای

 $('selector').on("change",function (e) {
      var tt = this.value;
      alert(tt);
    });

 باید نوشت

 $(document).on("change", "#SelectorId", function (e) {
      var tt = this.value;
      alert(tt);
    });