Connection string in mvc Core

6/3/2017 MVC
1435

در ویژال استادیو 2017زمانی از MVC core  برای پروژه استفاده میکنید شاید نیاز داشته باشید تا connection string  را تنظیم کنید تا به sql server  که روی سرور دارید وصل شوید برای این فرمت کانکشن را بهتر است به صورت مناسب تغییر دهیم

برای تغییر کانکشن استرینگ از فرمت زیر در فایل appsettings.json استفاده کنیم 

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=10.10.10.10;Initial Catalog=MyDatabase;User Id=MyUser;password:#######;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
  },

البته در کانکشن بالا باید نام دیتا بیس و نام کاربریو کلمه عبور را تغییر دهید و نکته مهم اینکه 

Trusted_Connection=True;

را لازم است تا حذف کنید و در نتیجه بدین صورت خواهد بود 

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=10.10.10.10;Initial Catalog=MyDatabase;User Id=MyUser;password:#######;MultipleActiveResultSets=true"
  },