استفاده از بانک اطلاعاتی که قبلا ایجاد شده در MVC Core

6/3/2017 MVC
1450

در حال حاظر استفاده از CodeFirst  در برنامه های .net عمومیت دارد و برنامه نویسان لازم است تا  از این روش برای ایجاد بانک اطلاعتی استفاده کنند 

حال اگر بانک اطلاعتی از قبل بوده باشد و ما هم از mvc core استفاده کنیم به چه  صورت خواهد بود 

برای این کار ابتدا باید با استفاده از nuget  ایتمهای زیر را به پروژه اضافه کنید 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design

حال دستور زیر را در console نیو گت بنویسیم تا کلاشهای معادل هر بانک ایجاد شود 

Scaffold-DbContext "Server=10.10.10.10;Initial Catalog=database;User Id=******;password=#######;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models

همانطور که در پست قبل توضیح دادم اگر تصمیم دارید کانکشن به سرور بزنید نباید عبارت زییر در کانکشن استرینگ باشد

Trusted_Connection=True;

چرا که باعث ایجاد خطا زیر میشود .

The target principal name is incorrect.  Cannot generate SSPI context.