اضافه کردن ستون Id به جدولی که تعداد رکورد های بالایی دارد

6/3/2017 MVC
1966

یک جدول را با  از سرور دیگری کپی کرده بودم و تصمیم گرفتم  با استفاده از Database first  برای جدولها کلاسهای متناظر  آن مانند پست قبل اضافه کنم اما بعد از اجرای دستور با خطای زیر بر میخوردم 

// Unable to generate entity type for table 'dbo.Debt'. Please see the warning messages.

 

بعد از بررسی به این نتیجه رسیدم که جداول کلید اصلی ندارند برای همین خواستم که یک ستون به نام Id  اضافه کنم از انجایی که تعداد رکوردها زیاد بود باید کدی مینوشتم که یک ستون اضافه کند و آن را به صورت یک به یک پر کند

دستوری که نوشتم به این صورت بود.

ALTER TABLE dbo.YourTable
ADD Id INT IDENTITY(1,1)

و برای تعریف به عنوان کلید اصلی

ALTER TABLE dbo.YourTable
ADD CONSTRAINT PK_YourTable PRIMARY KEY(ID)