دسترسی به Connection string در MVC Core 1.1

6/6/2017 MVC
2355

برای استفاده از گزارش stimul  لازم بود تا connectionstring  را به صورت دستی به گزارش اضافه کنم ، اما زمانی که connection string  را در پروژه داریم بهترین راه حل خواندن خود connection string  پروژه بود

کلی اینترنت را گشتم 

از جمله این سایتها را 

https://joonasw.ne

https://docs.microsoft.com/

یکی ار مشکلات استفاده از کانکشن کن بود اینکه config را از کجا بخونم برای این کار به ظور خلاصه این چنین کردم 

private readonly IHostingEnvironment _hostEnvironment;
    public IConfiguration Configuration;
    public IActionResult Index()
    {
      return View();
    }

    public ViewerController(IHostingEnvironment hostEnvironment, IConfiguration config)
    {
      _hostEnvironment = hostEnvironment;
      Configuration = config;
    }

و برای دریافت اطلاعات و در یافت connection string 

 public IActionResult GetReportData()
    {
      var requestPatams = StiNetCoreViewer.GetRequestParams(this);

      var connectionString = Configuration.GetConnectionString("SQLCashConnection");
      if (requestPatams.Connection.Type == StiConnectionType.MSSQL)
      {
        requestPatams.Connection.ConnectionString = connectionString;
        var queryString = requestPatams.Connection.PathData;
        


        return StiNetCoreViewer.GetReportDataResult(this, requestPatams);
      }

      return StiNetCoreViewer.GetReportDataResult(this);
    }