نمایش فرمت json در MVC Razor

6/14/2017 MVC
2274

در مقاله قبلی توضیح دادم که به چه صورت structured data  را در صفحه سایت نمایش دهیم ، حال میخواهم اطلاعات را به صورت json  در صفحه نمایش دهیم ، تاکنون در روشهایی که استفاده میکردم با استفاده از Ajax  اطلاعات را از controller  میخواندم و طلاعات دریافت شده را نمایش میدادیم اما الان مخواستم اطلاعات با فرمت Json  نمایش داده شوند برای همین از این کد استفاده کردم 

این کد به صورت مثال است 

 

اما الان مخواستم اطلاعات با فرمت Json  نمایش داده شوند برای همین از این کد استفاده کردم 

این کد به صورت مثال است 

@section scripts{
  <script type="application/ld+json">
    {
    "@@context": "http://schema.org",
    "@@type": "Organization",
    "url": "http://www.jar.ir",
    "contactPoint": {
    "@@type": "ContactPoint",
    "telephone": "@Html.Raw(Json.Encode(Model.Price))+98-34-4434-4616"
    "contactType": "customer service"
    }
    
  </script>
  

  }
<section>