ایجاد CodeTemplates در Visual studio 2017

7/2/2017 MVC
2546

برای اینکه بتوانیم CodeTemplates خودمان را داشته باشم میتوانیم پوشه ای به همین نام را در پروژه ایجاد کنیم و فایلهای مربوطه با پسوند t4  را در ان اضافه کنید و یا فایلهای t4  که به صورت پیشفرض  visual studio  از آن استفاده میکند را از ادرس داخل درایو cبردارید و با تغییر در آن آنها را استفاده کنید

 

ادرس این پوشه در هر VS  متفاوت خواهد بود ، در Visual Studio 2015  در این ادرس

%programfiles%\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web\Mvc\Scaffolding\Templates.

و در vs 2017  در این ادرس 

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web\Mvc\Scaffolding\Templates

الیته بهتر است از نرم افزار tangibleT4EditorPlusModellingToolsVS2017  برای داشتن سینتکس بهتر استفاده کنید 

 آپدیت جدید 1 :کد های بالا برای MVC 5  است و برای MVC 6 

C:\Program Files\dotnet\sdk\NuGetFallbackFolder\microsoft.visualstudio.web.codegenerators.mvc\2.0.0\Templates