خطا های push کردن پروژه به github

6/28/2019 MVC
4701

تازه شروع کردم به استفاده از مخزن داده های و یا همان repository ها برای همین رفتم سراغ github   کارها ساده به نظر میاد فقط کافیه یک اکانت بر روی github  داشته باشید و اگر ندارید بسازید بعد در قسمت new سمت چپ به راحتی یک Repository  برای پروژه خود بسازید که اطلاعات پروژه شما به آن بارگذاری شوند از طرفی میتوانید آن را اختصاصی و یا عمومی تعریف کنید. 

تا اینجا همه چیز خوب پیش میرفت در دادامه زمانی که شما REPOSITORY را ایجاد کنید خود صفحه اولیه به شما میگه که چه باید انجام دهید برای همین به ر احتی دستورات را انجام دادم 

>Git init
>Git commit -m "initial commit"
>git remote add origin <your git URL>

تا اینجا خوب بود اما اینجا به بعد که دستور هیچ فایلی را به Repository محلی اضافه نمی کرد(پروژه ایتدا در repository  محلی جای گذاری و سپس به repository  انلاین خواد رفت) برای همین زمانی که در پوشه Git. پروژه میرفتم هیچ اطلاعاتی اضافه نشده بود .(زمانی دستور git init را اجرا میکنید یک پوشه به نام لهف. در دایرکتوری پروژه ایجاد میشود)

یعنی زمانی که شما دستور 

>git push -u origin master

را اجرا میکنید با این پیغام مواجهه میشود 

src refspec master does not match any

 که فایل master  وجود ندارد در بسیاری از سایتها که بررسی میکردم، شرطی را اجباری کرده بود،  اینکه حتما توی دایرکتوری که قصد دارید آن را بارگذاری کنید، فایلی وجود داشته باشد ودر فایلهای پروژه محلی شما تغییری ایجاد شده باشد. در غیر این صورت اجرای دستور بالا بدون نتیجه خواهد ماند

تا اینجا مشکل نداشتیم اما هر چه تلاش میکردم به این پیغام بر میخوردم که

nothing added to commit but untracked files present

و در زیر این پیام فایلهای پروژه را نشان میداد .

در جاهایی توصیه شده که از دستور git add  استفاده کنیم تا فایلهای که ردگیری نیستند به لیست رد گیری اضافه شوند، اما باز هم جواب نمیداد

و اما انچه من انجام دادم 

در پوشه Git. یک فایل به نام config  وجود دارد بدون هیچ پسوندی ، با یک ادیتور ساده مانند notepad  فایل را باز کردم 

[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = false
	bare = false
	logallrefupdates = true
	symlinks = false
	ignorecase = true
[remote "origin"]
	url = git@github.com:<My remot name>/<my remote repo name>.git
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

و این را به  پایین دستورات بالا  اضافه کردم 

[branch "master"]
	remote = origin
	merge = refs/heads/master

ذخیره کردم و دستور 

git add .

را اجرا کردم

آپدیت : باز هم با خطای 

nothing added to commit but untracked files present

مواجهه شدم که لازم بود با استفاده از دستور

git add myproject.model/

پروژه Model  را به git اضافه کنم(پروژه من شامل سه پروژه بود که یکی از آنها MyProject.Model بود و لازم است این دستور را برای هر سه پروژه و همچنین فایل sln  اجرا کرد ، فقط بریا فایل sln  نیاز به / اخر نداریم)  و دوباره دستور 

git commit -m "your commit"
git push -u origin master

را اجرا کردم جواب داد.