نمایش اطلاعات گروه بندی شده بر اساس نام گروه

8/1/2020 MVC
1120

اطلاعات به صورت والد فرزند در جدول بانک اطلاعاتی ذخیره شده است، میخواستم در یک صفحه نمایش داده شود به نحوی که نام دسته در بالا و اجزاء آن در زیر هر گروه نمایش داده شود.

در این پروژه اطلاعات پایه در project.Bussines , و اطلاعات Repository در پروژه  project.Repository اجرا میشود

در Model هم داشتم 

 public class UsefullLink
  {
    public int Id { get; set; }
    [Display(Name="متن")]
    public string Name { get; set; }
    [Display(Name = "تصویر")]
    public string Image { get; set; }
    [Display(Name = "ادرس لینک")]
    public string LinkUrl { get; set; }
     [Display(Name = "توضیحات")]
    public string Description { get; set; }
    [Display(Name = "مربوط به دسته")]
    public int UseFullLinkTypeId { get; set; }
    [Display(Name = "مربوط به دسته")]
    public UseFullLinkType UseFullLinkType { get; set; }
  }

public class UseFullLinkType
  {
    public int Id { get; set; }
    [Display(Name = "نام")]
    [Required, DataType(DataType.Text)]
    public string Name { get; set; }
    [Display(Name = "توضیحات")]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    public string Description { get; set; }
    public ICollection<UsefullLink> UsefullLinks { get; set; }
  }

در model.bussines این کلاس رو اضافه کردم 

 public class Group<k, T>
  {
    public k Key;
    public IEnumerable<T> Values;
  }

در repository 

  public IList<Group<String, UsefullLink>> GetAllGroupActive()
    {
      return (from b in _db.UsefullLinks
                       group b by b.UseFullLinkType.Name into g
                       select new Univer.Business.Model.Group<string, UsefullLink> { Key = g.Key, Values = g }).ToList();
     
    }

البته اینترفیس IusefullLinkTypeRepository  رو هم داریم که متد بالا را در خود دارد.

 

در view  این 

@using Univer.Business.Model
@model List<Group<string, Univer.Model.UsefullLink>>
@{
  ViewData["Title"] = "ServiceTebbedTable";
}
@section Styles{
  <style>
    #cut-diamond {
      border-style: solid;
      border-color: transparent transparent #10385a transparent;
      border-width: 0 25px 25px 25px;
      height: 0;
      width: 50px;
      box-sizing: content-box;
      position: relative;
      margin: 20px 0 50px 0;
      color: white;
    }

      #cut-diamond:after {
        content: "";
        position: absolute;
        top: 25px;
        left: -25px;
        width: 0;
        height: 0;
        border-style: solid;
        border-color: #10385a transparent transparent transparent;
        border-width: 70px 50px 0 50px;
      }
  </style>
 }
<div class="container">
  <div class="row UsefullLink ">
    <div class="card ">
      <div class="card-header"> <a asp-action="ServiseTable" asp-controller="Home" asp-area="">میز</a></div>
      <ul class="row" style="margin-left:25px ;margin-right:25px;">

        @foreach (var group in Model)
        {
          <li class="row col-md-12" id="cut-diamond"> @group.Key</li>
          <li class="m-1"></li>
          foreach (var link in group.Values)
          {
          <li class="col-md-4 mt-2 justify-content-center">
             <a href="@link.LinkUrl" class="justify-content-center" target="_blank"> @link.Name</a>

            </li>

          }
        }
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

و در Controller 

 

 public IActionResult ServiceTebbedTable()
    {
      var item = _usefullLinkRepository.GetAllGroupActive();
      return View(item);
    }