استفاده از ngx-owl-carousel-o در پروژه انگولار

9/20/2020 MVC
1471

درپروژه های دات نت کور .netcore از Owl Carousel 2  استفاده میشود و برای پروژه انگولار میتوان از 

npm i ngx-owl-carousel-o

استفاده کرد اما به چه صورت ...

برای استفاده بعد از ایجا پروژه انگولار خود فرمان زیر را در trminal  مربوط به vscode  وارد نمایید.

npm i ngx-owl-carousel-o

در فایل angular.json   این خطوطو را اضافه نمایید.  با اضافه مردن این خطوط امکان استفاده از آن را در صفحات به شما میدهد:

"styles": [
  "node_modules/ngx-owl-carousel-o/lib/styles/prebuilt-themes/owl.carousel.min.css",
  "node_modules/ngx-owl-carousel-o/lib/styles/prebuilt-themes/owl.theme.default.min.css",
  "src/styles.sass" or "src/styles.css"
 ],

و یا میتوانیددر فایل src/styles.sass یا src/styles.scssاین خطوط را اضفه نمایید: 

@import '~ngx-owl-carousel-o/lib/styles/scss/owl.carousel';
@import '~ngx-owl-carousel-o/lib/styles/scss/owl.theme.default';

دقت نمایید که یکی از دو عمل بالا را انجام دهید.

RoutingModule و Routes را به AppModule خود اضافه نمایید.

BrowserAnimationsModule را نیر به appModule  پروژه اضافه نمایید

CarouselModule را به Module  اضافه  نمایید

import { CarouselModule } from 'ngx-owl-carousel-o';
@NgModule({
 imports: [ CarouselModule ],
 declarations: [ CarouselHolderComponent ]
})
export class SomeModule { }

و میتوانید OWl  را به پروژه کامپوننت خود اضافه نمایید

import { OwlOptions } from 'ngx-owl-carousel-o';
@Component({
 selector: '....',
 templateUrl: 'carousel-holder.component.html'
})
export class CarouselHolderComponent {
 customOptions: OwlOptions = {
  loop: true,
  mouseDrag: false,
  touchDrag: false,
  pullDrag: false,
  dots: false,
  navSpeed: 700,
  navText: ['', ''],
  responsive: {
   0: {
    items: 1
   },
   400: {
    items: 2
   },
   740: {
    items: 3
   },
   940: {
    items: 4
   }
  },
  nav: true
 }
}

و حالا این هم کد های HTML  برای استفاده در carousel-holder.component.html

<div>Some tags before</div>
 <owl-carousel-o [options]="customOptions">
  <ng-template carouselSlide>Slide 1</ng-template> 
  <ng-template carouselSlide>Slide 2</ng-template> 
  <ng-template carouselSlide>Slide 3</ng-template> 
 </owl-carousel-o>
 <div>Some tags after</div>

و یا 

<div>Some tags before</div>
 <owl-carousel-o [options]="customOptions">
 
  <ng-container *ngFor="let slide of slidesStore">
   <ng-template carouselSlide [id]="slide.id">
    <img [src]="slide.src" [alt]="slide.alt" [title]="slide.title">
   </ng-template>
  </ng-container>
 
 </owl-carousel-o>
 <div>Some tags after</div>

نکته : هر اسلاید یک ID  دارد

نکته: Id  از نوع  string  خواهد بود

نکته : اگر بخواهید از animateOut  و animateIn  استفاده نمایید لازم است پکیج animate.css  را نصب کنید