مدیریت Area ها در MVC5

2/1/2016 MVC
2440

عموما زمانی Area  به پروژه اضافه میکنم که قصد داشته باشم قسمتی به نام Admin;و یا زبان دیگری به وب سایت اضافه کنم(من برای این کار استفاده میکنم شاید شما استفاده دیگری داشته باشید) زمانی که Area به پروژه خود اضافه میکنید لازم است در قسمت پروژه تغیراتی را اعمال نمایید  

بعد از اضافه کردن area  به پروژه(راست کلیک روی پروژه و اضافه کردن area  از منویی که باز میشود) باید در پوشه App-Start  , و در کلاس RouteConfig.cs این تغیرات را اعمال کنید

 

public class RouteConfig
  {
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
    {
      routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

      routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional },
        namespaces:new []{"Devex.Controllers"}
      );
    }
  }