ذخیره تصویر و تغییر اندازه

2/4/2016 MVC
2839

در پروژه ها استفاد ه از تصویر رایج است در MVC  نیاز پیدا میکنیم تا تصویر را ذخیره کنیم و گاهی تصویر را مطابق با سلیقه خودمان تغییر اندازه دهیم، در این مثال یاد گرفتم چگونه عکی را از ورودی دریافت کنیم و تغییر اندازه دهیم و دخیره بدهیم .

در ابتدا کلاسی را به پروژه اضافه کردم .

 public static class ResizeImage
  {

    public static Bitmap ResizeImageBitmap(Image image, int width, int height)
    {
      var destRect = new Rectangle(0, 0, width, height);
      var destImage = new Bitmap(width, height);

      destImage.SetResolution(image.HorizontalResolution, image.VerticalResolution);

      using (var graphics = Graphics.FromImage(destImage))
      {
        graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceCopy;
        graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
        graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
        graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
        graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;

        using (var wrapMode = new ImageAttributes())
        {
          wrapMode.SetWrapMode(WrapMode.TileFlipXY);
          graphics.DrawImage(image, destRect, 0, 0, image.Width, image.Height, GraphicsUnit.Pixel, wrapMode);
        }
      }

      return destImage;
    }
  }

و در ActionResult برای دریافت عکس و تبدیل آن به اندازه دلخواه از این کد استفاده کردم 

 [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include = "Id,Title,Summery,ProductDescription,Active,SmalImage,Description")] Product product,
      HttpPostedFileBase productImage)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        product.CreateDate = DateTime.Now;

        Bitmap bitmap = new Bitmap(productImage.InputStream);

        Bitmap resizedImage =  ResizeImage.ResizeImageBitmap(bitmap,300,180);

        string imageName = System.IO.Path.GetFileName(productImage.FileName);
        var preLocalEmageUrl = "~/Images/Product/";
        if (imageName != null)
        {
          string path = System.IO.Path.Combine(
            Server.MapPath("~/images/Product"), imageName);
          resizedImage.Save(path);
          product.SmalImage = (preLocalEmageUrl + imageName);
        }
        db.Products.Add(product);
        await db.SaveChangesAsync();
        return RedirectToAction("Index");
      }

      return View(product);
    }

و در Viewنیز این قطعه را داشتم .

 <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.SmalImage, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-10">
        <input type="file" name="productImage" id="productImage" class="form-control" />
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.SmalImage, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>