Error: protocol family unavailable

3/12/2016 MVC
1519

پس از ایجاد پروژه اندروید با وجود اینکه کلیه component  ها با استفاده از اینترنت به روز شده بودند . خطا داشتم مبنی بر اینکه 

Error: protocol family unavailable

اولین پیشنهاد که پیدا کردم پاک کردن پوشه gradle  از پوشه پروژه است. اما دوباره که پروژه را اجرا کردم همان خطا را داشتم .