قسمت دوم اضافه کردنIdentity به پروژه MVC

3/14/2016 MVC
2304

قسمت دوم از مطلب مربوط به استفاده از Identity  در MVC (قسمت  اول)

در قسمت اول مقدمات اولیه استفاده Identity  را توضیح دادیم در این قسمت به ادامه آن میپردازیم.

قسمت دوم از مطلب مربوط به استفاده از Identity  در MVC (قسمت اول)

حال نوبیت به ساخت Controller  های مرتبط به مدیریت User  و مدیریت Role  میپردازیم

در پوشه Controlle  مربوط به پروژه  کنترل هایی با نام RolesAdminController و UserAdminController بسازید و محتویات آنها را به صورت زیر تغییر دهید، البته میتوانید با توجه به نیاز خود آنها را تغییر دهید.

RolesAdminController

 

[Authorize(Roles = "Admin")]
  public class RolesAdminController : Controller
  {
    public RolesAdminController()
    {
    }

    public RolesAdminController(ApplicationUserManager userManager,
      ApplicationRoleManager roleManager)
    {
      UserManager = userManager;
      RoleManager = roleManager;
    }

    private ApplicationUserManager _userManager;
    public ApplicationUserManager UserManager
    {
      get
      {
        return _userManager ?? HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>();
      }
      set
      {
        _userManager = value;
      }
    }

    private ApplicationRoleManager _roleManager;
    public ApplicationRoleManager RoleManager
    {
      get
      {
        return _roleManager ?? HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationRoleManager>();
      }
      private set
      {
        _roleManager = value;
      }
    }

    //
    // GET: /Roles/
    public ActionResult Index()
    {
      return View(RoleManager.Roles);
    }

    //
    // GET: /Roles/Details/5
    public async Task<ActionResult> Details(string id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      var role = await RoleManager.FindByIdAsync(id);
      // Get the list of Users in this Role
      var users = new List<ApplicationUser>();

      // Get the list of Users in this Role
      foreach (var user in UserManager.Users.ToList())
      {
        if (await UserManager.IsInRoleAsync(user.Id, role.Name))
        {
          users.Add(user);
        }
      }

      ViewBag.Users = users;
      ViewBag.UserCount = users.Count();
      return View(role);
    }

    //
    // GET: /Roles/Create
    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    }

    //
    // POST: /Roles/Create
    [HttpPost]
    public async Task<ActionResult> Create(RoleViewModel roleViewModel)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var role = new IdentityRole(roleViewModel.Name);
        var roleresult = await RoleManager.CreateAsync(role);
        if (!roleresult.Succeeded)
        {
          ModelState.AddModelError("", roleresult.Errors.First());
          return View();
        }
        return RedirectToAction("Index");
      }
      return View();
    }

    //
    // GET: /Roles/Edit/Admin
    public async Task<ActionResult> Edit(string id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      var role = await RoleManager.FindByIdAsync(id);
      if (role == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      RoleViewModel roleModel = new RoleViewModel { Id = role.Id, Name = role.Name };
      return View(roleModel);
    }

    //
    // POST: /Roles/Edit/5
    [HttpPost]

    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = "Name,Id")] RoleViewModel roleModel)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var role = await RoleManager.FindByIdAsync(roleModel.Id);
        role.Name = roleModel.Name;
        await RoleManager.UpdateAsync(role);
        return RedirectToAction("Index");
      }
      return View();
    }

    //
    // GET: /Roles/Delete/5
    public async Task<ActionResult> Delete(string id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      var role = await RoleManager.FindByIdAsync(id);
      if (role == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      return View(role);
    }

    //
    // POST: /Roles/Delete/5
    [HttpPost, ActionName("Delete")]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(string id, string deleteUser)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        if (id == null)
        {
          return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
        }
        var role = await RoleManager.FindByIdAsync(id);
        if (role == null)
        {
          return HttpNotFound();
        }
        IdentityResult result;
        if (deleteUser != null)
        {
          result = await RoleManager.DeleteAsync(role);
        }
        else
        {
          result = await RoleManager.DeleteAsync(role);
        }
        if (!result.Succeeded)
        {
          ModelState.AddModelError("", result.Errors.First());
          return View();
        }
        return RedirectToAction("Index");
      }
      return View();
    }
  }

این اطلاعات بعد از } مربوط به namespace  قرار دهید.

و فایلهای مربوط به  UsersAdminController

 

[Authorize(Roles = "Admin")]
  public class UsersAdminController : Controller
  {
    public UsersAdminController()
    {
    }

    public UsersAdminController(ApplicationUserManager userManager, ApplicationRoleManager roleManager)
    {
      UserManager = userManager;
      RoleManager = roleManager;
    }

    private ApplicationUserManager _userManager;
    public ApplicationUserManager UserManager
    {
      get
      {
        return _userManager ?? HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>();
      }
      private set
      {
        _userManager = value;
      }
    }

    private ApplicationRoleManager _roleManager;
    public ApplicationRoleManager RoleManager
    {
      get
      {
        return _roleManager ?? HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationRoleManager>();
      }
      private set
      {
        _roleManager = value;
      }
    }

    //
    // GET: /Users/
    public async Task<ActionResult> Index()
    {
      return View(await UserManager.Users.ToListAsync());
    }

    //
    // GET: /Users/Details/5
    public async Task<ActionResult> Details(string id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      var user = await UserManager.FindByIdAsync(id);

      ViewBag.RoleNames = await UserManager.GetRolesAsync(user.Id);

      return View(user);
    }

    //
    // GET: /Users/Create
    public async Task<ActionResult> Create()
    {
      //Get the list of Roles
      ViewBag.RoleId = new SelectList(await RoleManager.Roles.ToListAsync(), "Name", "Name");
      return View();
    }

    //
    // POST: /Users/Create
    [HttpPost]
    public async Task<ActionResult> Create(RegisterViewModel userViewModel, params string[] selectedRoles)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var user = new ApplicationUser { UserName = userViewModel.Email, Email = userViewModel.Email };
        var adminresult = await UserManager.CreateAsync(user, userViewModel.Password);

        //Add User to the selected Roles 
        if (adminresult.Succeeded)
        {
          if (selectedRoles != null)
          {
            var result = await UserManager.AddToRolesAsync(user.Id, selectedRoles);
            if (!result.Succeeded)
            {
              ModelState.AddModelError("", result.Errors.First());
              ViewBag.RoleId = new SelectList(await RoleManager.Roles.ToListAsync(), "Name", "Name");
              return View();
            }
          }
        }
        else
        {
          ModelState.AddModelError("", adminresult.Errors.First());
          ViewBag.RoleId = new SelectList(RoleManager.Roles, "Name", "Name");
          return View();

        }
        return RedirectToAction("Index");
      }
      ViewBag.RoleId = new SelectList(RoleManager.Roles, "Name", "Name");
      return View();
    }

    //
    // GET: /Users/Edit/1
    public async Task<ActionResult> Edit(string id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      var user = await UserManager.FindByIdAsync(id);
      if (user == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }

      var userRoles = await UserManager.GetRolesAsync(user.Id);

      return View(new EditUserViewModel()
      {
        Id = user.Id,
        Email = user.Email,
        RolesList = RoleManager.Roles.ToList().Select(x => new SelectListItem()
        {
          Selected = userRoles.Contains(x.Name),
          Text = x.Name,
          Value = x.Name
        })
      });
    }

    //
    // POST: /Users/Edit/5
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = "Email,Id")] EditUserViewModel editUser, params string[] selectedRole)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var user = await UserManager.FindByIdAsync(editUser.Id);
        if (user == null)
        {
          return HttpNotFound();
        }

        user.UserName = editUser.Email;
        user.Email = editUser.Email;

        var userRoles = await UserManager.GetRolesAsync(user.Id);

        selectedRole = selectedRole ?? new string[] { };

        var result = await UserManager.AddToRolesAsync(user.Id, selectedRole.Except(userRoles).ToArray<string>());

        if (!result.Succeeded)
        {
          ModelState.AddModelError("", result.Errors.First());
          return View();
        }
        result = await UserManager.RemoveFromRolesAsync(user.Id, userRoles.Except(selectedRole).ToArray<string>());

        if (!result.Succeeded)
        {
          ModelState.AddModelError("", result.Errors.First());
          return View();
        }
        return RedirectToAction("Index");
      }
      ModelState.AddModelError("", "Something failed.");
      return View();
    }

    //
    // GET: /Users/Delete/5
    public async Task<ActionResult> Delete(string id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      var user = await UserManager.FindByIdAsync(id);
      if (user == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      return View(user);
    }

    //
    // POST: /Users/Delete/5
    [HttpPost, ActionName("Delete")]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(string id)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        if (id == null)
        {
          return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
        }

        var user = await UserManager.FindByIdAsync(id);
        if (user == null)
        {
          return HttpNotFound();
        }
        var result = await UserManager.DeleteAsync(user);
        if (!result.Succeeded)
        {
          ModelState.AddModelError("", result.Errors.First());
          return View();
        }
        return RedirectToAction("Index");
      }
      return View();
    }
  }

و به تناسب هر کدام میتوانید به راحتی View  های مربوطه را بسازید.