تبدیل سالها به یکدیگر

3/14/2016 MVC
2176

عموما کلاسها و یا فایلهای dll  زیادی در اینترنت برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و یا شمسی به  میلادی وجود دارد اما من برای کار خودم از این کلاس استفاده میکنم

کلاس برای دریافت تاریخ میلادی و یا شمسی و تبدیل به یکدیگر.

این کلاس رو میتوانید در یک پوشه ایجاد کنید و در کل پروژه با صدا زدن هر متد آن را اجرا کنید

public class ConvertDate
  {
    static PersianCalendar pc = new PersianCalendar();
    public static DateTime PersianToGregorian(string persianDates)
    {

      string[] per = persianDates.Split('/');
      int year = int.Parse(per[0]);
      int month = int.Parse(per[1]);
      int day = int.Parse(per[2]);
      DateTime gDateTime = pc.ToDateTime(year, month, day, 12, 00, 0, 0);
      return gDateTime;
    }

    public static string GregoriantoPersian(DateTime gdateTime)
    {
      return pc.GetYear(gdateTime) + "/" +
       pc.GetMonth(gdateTime).ToString() + "/" + pc.GetDayOfMonth(gdateTime);

    }
    public static List<SelectListItem> GetDay()
    {
      var r = new List<SelectListItem>();
      for (var i = 1; i <= 31; i++)
      {
        r.Add(new SelectListItem { Text = i.ToString(), Value = i.ToString() });
      }
      return r;
    }
    public static List<SelectListItem> GetMonth()
    {
      var months = new List<SelectListItem> {
            new SelectListItem {Text = "فروردین", Value = "1"},
            new SelectListItem {Text = "اردیبهشت", Value = "2"},
            new SelectListItem {Text = "خرداد", Value = "3"},
            new SelectListItem {Text = "تیر", Value = "4"},
            new SelectListItem {Text = "مرداد", Value = "5"},
            new SelectListItem {Text = "شهریور", Value = "6"},
            new SelectListItem {Text = "مهر", Value = "7"},
            new SelectListItem {Text = "آبان", Value = "8"},
            new SelectListItem {Text = "آذر", Value = "9"},
            new SelectListItem {Text = "دی", Value = "10"},
            new SelectListItem {Text = "بهمن", Value = "11"},
            new SelectListItem {Text = "اسفند", Value = "12"},
      };
      return months;
    }
    public static List<SelectListItem> GetYear()
    {
      var years = new List<SelectListItem>();
      for (var i = 1320; i <= 1395; i++)
      {
        years.Add(new SelectListItem { Text = i.ToString(), Value = i.ToString() });
      }
      return years;
    }

  }