خطا failed to resolve :junit:junit 4.12 در اندروید استادیو

3/19/2016 MVC
2937

توی این مدت زمانی که از android studio 1.5.1 استفاده میکنم پس از نصب و اجرای اولین پروژه با خطاهای زیادی مواجهه خواهیم شد. پس از جستجو در اینترنت بیشتر توصیه میکنند که در زمان ایجاد پروژه جدید حتما از نرم افزاری استفاده کنید تا زمان اتصال به سرور های android  با ای پی کشور های مجاز باشیم .

با این حال که  زمان ایجاد پروژه جدید با IP کشوره ای مجاز متصل میشوم با این خطا را دریافت میکنم . failed to resolve :junit:junit 4.12  .

برا ی حل آن از پنل Project که در قسمت build.gradle(Module: app) در قسمت پایین dependencies 

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  testCompile 'junit:junit:4.12'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.2.1'
  compile 'com.android.support:design:23.2.1'
}

خط مربوط به testCompile 'junit:junit:4.12' را حذف میکنیم.و در انتها به شکل زیر تبدیل میشود.

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.2.1'
  compile 'com.android.support:design:23.2.1'
}