استفاده از فرمولهای ریاضی در Android Studio

3/19/2016 MVC
2204

استفاده از عملگر های ریاضی د ر اندروید استادیو با استفاده + - * / اعمال میگردد. اما اگر بخواهیم کارهایی مانند round , sin و ... استفاده کنیم یاید کلاس مربوطه را به پروژه اضافه کنیم .

 

برای اضافه کردن کلاسهای مربوطه در اندروید استادو بهترین راه حل استفاده از Alt+Enter است , و سپس از منویی که باز میشود اولین ایتم یعنی  import class را انتخاب کنیم . حال برای استفاده از فرمولهای ریاضی باید از static import metod استفاده کنیم تا متد زیر به پروژه اضافه گردد.

import static java.lang.Math.round;