پاک کردن فایل های bin , obj در پروژه های dotnet

2/9/2023 MVC Core
420

گاهی نیاز داشتم فایلهای پروژه را به بین پوشه ها کپی کنم و یا حجم فایلی که به هارد اکسترنال انتقال میدهم کم کنم، یکی از پوشه های که نیاز نداشتم فایل های bin و obj بود و لازم بود تا از پوشه ها و زیر پوشه های پروژه ها حذف کنم 

 

در ویندوز یک فایل به نام DeleteBinObjFolders.bat ساختیم و با notepad باز کردم و این دستورات را در داخل آن اضافه کردم

@echo off
@echo Deleting all BIN and OBJ folders…
for /d /r . %%d in (bin,obj) do @if exist “%%d” rd /s/q “%%d”
@echo BIN and OBJ folders successfully deleted :) Close the window.
pause > nul

و فایل را در دایرکتوری پروژه کپی کردم و با run as administrator اجرا جردم 

در ابونتو در داخل ترمینال نوشتم 

find . -iname "bin" -o -iname "obj" | xargs rm -rf

نتیجه اینکه فایلهای bin و obj از پوشه های پروژه و زیر مجموعه ها پاک شد