استفاده از RadioButton در MVC

4/28/2016 MVC
2487

خیلی وقت بود فکر میکردم به چه صورت استفاده از DropDownliast را تبدیل به radioButton کنم ، خوب برای این کار بهترین راه حل را در http://www.dotnettips.info پیدا کردم.

 

اما اشتباهی که من انجام دادم این بود که باید نام در تمامی انها یکسان باشد.

<fieldset class="span12">
    
    @Html.RadioButton(name: "S", value: "fs", isChecked: true) حمایت مالی
    @Html.RadioButton(name: "S", value: "ts", isChecked: false) حمایت تخصصی
    @Html.RadioButton(name: "S", value: "fts", isChecked: false) حمایت مالی و تخصصی
    @Html.RadioButton(name: "S", value: "Ms", isChecked: false) فقط حق عضویت
</fieldset>