Font-Awesome error 404 on fonts

5/5/2016 MVC
1410

استفاده از font-awsome  در پروژه های وب یکی از ضروری ترین کامپونننت های ممکنه است که میتوان ان را از سایت آن دانلود کردو یا با استفاده از nuget  ان را به پروژه اضافه کرد.

 

تعریف و اضافه کردن font-awsome  کار ساده ای است اما بعد از اضافه کردن تمامی فونتها علیرغم وجود فونت  fontawesome-webfont.woff2 باز هم در کنسول inspect که در Chrome  وجود دارد  خطادریافت میکردم که این فونت وجود ندارد،

زمانی این خطا رخ بدهد به این مناسبت که فایل وجود ندارد ، هر بار هم که به پوشه فونت‌ها سر میزنم این فایل وجود داشت،بعد از دنبال گردی  دو راه حل یافتم،  اول این که mim type  ان را به iis  اضافه کنیم و در صورتی که ماند من دسترسی به iis  نداشته باشید میتوانید از راه حل دوم که تعریف کردن از طریق  web.config اضافه نمایید.

<system.webServer>
  <staticContent>
   <remove fileExtension=".woff" />
   <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/font-woff" />
   <remove fileExtension=".woff2" />
   <mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="font/x-woff" />
  </staticContent> 
 </system.webServer>