استفاده از قالب admin bootstrap در MVC

5/5/2016 MVC
2488

استفاده از قالبهای مدیریتی(admin theme) در بسیاری از سایتها مرسوم شده است. چرا که قسمت مدیریت سایت کم اهمیت تر از خود طراحی سایت نیست ، این قالبها با Bootstrap ,و یا دیگر قالبهای واکنشگرا طراحی میشوند،  .برای همین یکی از رایج ترین قالبهایی که طراحان در وب سایتها برای فروش و یا دانلود میگذارند قالبهای مدیریت هستند.

پیش فرض بر این است که همه با نام فایلها و جایگاه آنها آشنا هستند. (فایل اضافه شد)

اضافه کردن کد زیر در Layout_ بعد از تگ body , وقبل از تگ <div class="container body-content">  البته قبلش تمامی اطلاعاتی که در layout_ (تمامی کدهای HTML بعد از تگ body  شروع میشود تا ابتدای <div class="container body-content"> )باید پاک شوند و کدهای زیر جایگزین آن شود.

 <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top" role="navigation" style="margin-bottom: 0">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="index.html">SB Admin v2.0</a>
    </div>
    <!-- /.navbar-header -->
    <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
      <li class="dropdown">
        <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
          <i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-messages">
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <strong>John Smith</strong>
                <span class="pull-right text-muted">
                  <em>Yesterday</em>
                </span>
              </div>
              <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend...</div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <strong>John Smith</strong>
                <span class="pull-right text-muted">
                  <em>Yesterday</em>
                </span>
              </div>
              <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend...</div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <strong>John Smith</strong>
                <span class="pull-right text-muted">
                  <em>Yesterday</em>
                </span>
              </div>
              <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend...</div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a class="text-center" href="#">
              <strong>Read All Messages</strong>
              <i class="fa fa-angle-right"></i>
            </a>
          </li>
        </ul>
        <!-- /.dropdown-messages -->
      </li>
      <!-- /.dropdown -->
      <li class="dropdown">
        <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
          <i class="fa fa-tasks fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-tasks">
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <p>
                  <strong>Task 1</strong>
                  <span class="pull-right text-muted">40% Complete</span>
                </p>
                <div class="progress progress-striped active">
                  <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%">
                    <span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <p>
                  <strong>Task 2</strong>
                  <span class="pull-right text-muted">20% Complete</span>
                </p>
                <div class="progress progress-striped active">
                  <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%">
                    <span class="sr-only">20% Complete</span>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <p>
                  <strong>Task 3</strong>
                  <span class="pull-right text-muted">60% Complete</span>
                </p>
                <div class="progress progress-striped active">
                  <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%">
                    <span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <p>
                  <strong>Task 4</strong>
                  <span class="pull-right text-muted">80% Complete</span>
                </p>
                <div class="progress progress-striped active">
                  <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%">
                    <span class="sr-only">80% Complete (danger)</span>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a class="text-center" href="#">
              <strong>See All Tasks</strong>
              <i class="fa fa-angle-right"></i>
            </a>
          </li>
        </ul>
        <!-- /.dropdown-tasks -->
      </li>
      <!-- /.dropdown -->
      <li class="dropdown">
        <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
          <i class="fa fa-bell fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-alerts">
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <i class="fa fa-comment fa-fw"></i> New Comment
                <span class="pull-right text-muted small">4 minutes ago</span>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <i class="fa fa-twitter fa-fw"></i> 3 New Followers
                <span class="pull-right text-muted small">12 minutes ago</span>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> Message Sent
                <span class="pull-right text-muted small">4 minutes ago</span>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <i class="fa fa-tasks fa-fw"></i> New Task
                <span class="pull-right text-muted small">4 minutes ago</span>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="#">
              <div>
                <i class="fa fa-upload fa-fw"></i> Server Rebooted
                <span class="pull-right text-muted small">4 minutes ago</span>
              </div>
            </a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a class="text-center" href="#">
              <strong>See All Alerts</strong>
              <i class="fa fa-angle-right"></i>
            </a>
          </li>
        </ul>
        <!-- /.dropdown-alerts -->
      </li>
      <!-- /.dropdown -->
      <li class="dropdown">
        <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
          <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-user fa-fw"></i> User Profile</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-gear fa-fw"></i> Settings</a>
          </li>
          <li class="divider"></li>
          <li>
            <a href="login.html"><i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
          </li>
        </ul>
        <!-- /.dropdown-user -->
      </li>
      <!-- /.dropdown -->
    </ul>
    <!-- /.navbar-top-links -->
    <div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
      <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
        <ul class="nav" id="side-menu">
          <li class="sidebar-search">
            <div class="input-group custom-search-form">
              <input type="text" class="form-control" placeholder="Search...">
              <span class="input-group-btn">
                <button class="btn btn-default" type="button">
                  <i class="fa fa-search"></i>
                </button>
              </span>
            </div>
            <!-- /input-group -->
          </li>
          <li>
            <a href="index.html"><i class="fa fa-dashboard fa-fw"></i> Dashboard</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Charts<span class="fa arrow"></span></a>
            <ul class="nav nav-second-level">
              <li>
                <a href="flot.html">Flot Charts</a>
              </li>
              <li>
                <a href="morris.html">Morris.js Charts</a>
              </li>
            </ul>
            <!-- /.nav-second-level -->
          </li>
          <li>
            <a href="tables.html"><i class="fa fa-table fa-fw"></i> Tables</a>
          </li>
          <li>
            <a href="forms.html"><i class="fa fa-edit fa-fw"></i> Forms</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-wrench fa-fw"></i> UI Elements<span class="fa arrow"></span></a>
            <ul class="nav nav-second-level">
              <li>
                <a href="panels-wells.html">Panels and Wells</a>
              </li>
              <li>
                <a href="buttons.html">Buttons</a>
              </li>
              <li>
                <a href="notifications.html">Notifications</a>
              </li>
              <li>
                <a href="typography.html">Typography</a>
              </li>
              <li>
                <a href="icons.html"> Icons</a>
              </li>
              <li>
                <a href="grid.html">Grid</a>
              </li>
            </ul>
            <!-- /.nav-second-level -->
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-sitemap fa-fw"></i> Multi-Level Dropdown<span class="fa arrow"></span></a>
            <ul class="nav nav-second-level">
              <li>
                <a href="#">Second Level Item</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Second Level Item</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Third Level <span class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-third-level">
                  <li>
                    <a href="#">Third Level Item</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Third Level Item</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Third Level Item</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Third Level Item</a>
                  </li>
                </ul>
                <!-- /.nav-third-level -->
              </li>
            </ul>
            <!-- /.nav-second-level -->
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-files-o fa-fw"></i> Sample Pages<span class="fa arrow"></span></a>
            <ul class="nav nav-second-level">
              <li>
                <a href="blank.html">Blank Page</a>
              </li>
              <li>
                <a href="login.html">Login Page</a>
              </li>
            </ul>
            <!-- /.nav-second-level -->
          </li>
        </ul>
      </div>
      <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
  </nav>

 و این کدها هم در Index (صفحه ای که قرار است زمانی کاربر وارد قسمت admin  میشود مشاهده کند)

 

<div id="page-wrapper">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
  </div>
  <!-- /.row -->
  <div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-md-6">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <div class="row">
            <div class="col-xs-3">
              <i class="fa fa-comments fa-5x"></i>
            </div>
            <div class="col-xs-9 text-right">
              <div class="huge">26</div>
              <div>New Comments!</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <a href="#">
          <div class="panel-footer">
            <span class="pull-left">View Details</span>
            <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6">
      <div class="panel panel-green">
        <div class="panel-heading">
          <div class="row">
            <div class="col-xs-3">
              <i class="fa fa-tasks fa-5x"></i>
            </div>
            <div class="col-xs-9 text-right">
              <div class="huge">12</div>
              <div>New Tasks!</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <a href="#">
          <div class="panel-footer">
            <span class="pull-left">View Details</span>
            <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6">
      <div class="panel panel-yellow">
        <div class="panel-heading">
          <div class="row">
            <div class="col-xs-3">
              <i class="fa fa-shopping-cart fa-5x"></i>
            </div>
            <div class="col-xs-9 text-right">
              <div class="huge">124</div>
              <div>New Orders!</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <a href="#">
          <div class="panel-footer">
            <span class="pull-left">View Details</span>
            <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6">
      <div class="panel panel-red">
        <div class="panel-heading">
          <div class="row">
            <div class="col-xs-3">
              <i class="fa fa-support fa-5x"></i>
            </div>
            <div class="col-xs-9 text-right">
              <div class="huge">13</div>
              <div>Support Tickets!</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <a href="#">
          <div class="panel-footer">
            <span class="pull-left">View Details</span>
            <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- /.row -->
  <div class="row">
    <div class="col-lg-8">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Area Chart Example
          <div class="pull-right">
            <div class="btn-group">
              <button type="button" class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                Actions
                <span class="caret"></span>
              </button>
              <ul class="dropdown-menu pull-right" role="menu">
                <li>
                  <a href="#">Action</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Another action</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Something else here</a>
                </li>
                <li class="divider"></li>
                <li>
                  <a href="#">Separated link</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!-- /.panel-heading -->
        <div class="panel-body">
          <div id="morris-area-chart"></div>
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
      </div>
      <!-- /.panel -->
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Bar Chart Example
          <div class="pull-right">
            <div class="btn-group">
              <button type="button" class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                Actions
                <span class="caret"></span>
              </button>
              <ul class="dropdown-menu pull-right" role="menu">
                <li>
                  <a href="#">Action</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Another action</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Something else here</a>
                </li>
                <li class="divider"></li>
                <li>
                  <a href="#">Separated link</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!-- /.panel-heading -->
        <div class="panel-body">
          <div class="row">
            <div class="col-lg-4">
              <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered table-hover table-striped">
                  <thead>
                    <tr>
                      <th>#</th>
                      <th>Date</th>
                      <th>Time</th>
                      <th>Amount</th>
                    </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td>3326</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>3:29 PM</td>
                      <td>$321.33</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3325</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>3:20 PM</td>
                      <td>$234.34</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3324</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>3:03 PM</td>
                      <td>$724.17</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3323</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>3:00 PM</td>
                      <td>$23.71</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3322</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>2:49 PM</td>
                      <td>$8345.23</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3321</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>2:23 PM</td>
                      <td>$245.12</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3320</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>2:15 PM</td>
                      <td>$5663.54</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>3319</td>
                      <td>10/21/2013</td>
                      <td>2:13 PM</td>
                      <td>$943.45</td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>
              </div>
              <!-- /.table-responsive -->
            </div>
            <!-- /.col-lg-4 (nested) -->
            <div class="col-lg-8">
              <div id="morris-bar-chart"></div>
            </div>
            <!-- /.col-lg-8 (nested) -->
          </div>
          <!-- /.row -->
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
      </div>
      <!-- /.panel -->
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i> Responsive Timeline
        </div>
        <!-- /.panel-heading -->
        <div class="panel-body">
          <ul class="timeline">
            <li>
              <div class="timeline-badge">
                <i class="fa fa-check"></i>
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                  <p>
                    <small class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 11 hours ago via Twitter</small>
                  </p>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero laboriosam dolor perspiciatis omnis exercitationem. Beatae, officia pariatur? Est cum veniam excepturi. Maiores praesentium, porro voluptas suscipit facere rem dicta, debitis.</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-inverted">
              <div class="timeline-badge warning">
                <i class="fa fa-credit-card"></i>
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolorem quibusdam, tenetur commodi provident cumque magni voluptatem libero, quis rerum. Fugiat esse debitis optio, tempore. Animi officiis alias, officia repellendus.</p>
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laudantium maiores odit qui est tempora eos, nostrum provident explicabo dignissimos debitis vel! Adipisci eius voluptates, ad aut recusandae minus eaque facere.</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <div class="timeline-badge danger">
                <i class="fa fa-bomb"></i>
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellendus numquam facilis enim eaque, tenetur nam id qui vel velit similique nihil iure molestias aliquam, voluptatem totam quaerat, magni commodi quisquam.</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-inverted">
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates est quaerat asperiores sapiente, eligendi, nihil. Itaque quos, alias sapiente rerum quas odit! Aperiam officiis quidem delectus libero, omnis ut debitis!</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <div class="timeline-badge info">
                <i class="fa fa-save"></i>
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nobis minus modi quam ipsum alias at est molestiae excepturi delectus nesciunt, quibusdam debitis amet, beatae consequuntur impedit nulla qui! Laborum, atque.</p>
                  <hr>
                  <div class="btn-group">
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                      <i class="fa fa-gear"></i> <span class="caret"></span>
                    </button>
                    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                      <li>
                        <a href="#">Action</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Another action</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Something else here</a>
                      </li>
                      <li class="divider"></li>
                      <li>
                        <a href="#">Separated link</a>
                      </li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sequi fuga odio quibusdam. Iure expedita, incidunt unde quis nam! Quod, quisquam. Officia quam qui adipisci quas consequuntur nostrum sequi. Consequuntur, commodi.</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-inverted">
              <div class="timeline-badge success">
                <i class="fa fa-graduation-cap"></i>
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4 class="timeline-title">Lorem ipsum dolor</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt obcaecati, quaerat tempore officia voluptas debitis consectetur culpa amet, accusamus dolorum fugiat, animi dicta aperiam, enim incidunt quisquam maxime neque eaque.</p>
                </div>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
      </div>
      <!-- /.panel -->
    </div>
    <!-- /.col-lg-8 -->
    <div class="col-lg-4">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <i class="fa fa-bell fa-fw"></i> Notifications Panel
        </div>
        <!-- /.panel-heading -->
        <div class="panel-body">
          <div class="list-group">
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-comment fa-fw"></i> New Comment
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>4 minutes ago</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-twitter fa-fw"></i> 3 New Followers
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>12 minutes ago</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> Message Sent
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>27 minutes ago</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-tasks fa-fw"></i> New Task
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>43 minutes ago</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-upload fa-fw"></i> Server Rebooted
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>11:32 AM</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-bolt fa-fw"></i> Server Crashed!
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>11:13 AM</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-warning fa-fw"></i> Server Not Responding
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>10:57 AM</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-shopping-cart fa-fw"></i> New Order Placed
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>9:49 AM</em>
              </span>
            </a>
            <a href="#" class="list-group-item">
              <i class="fa fa-money fa-fw"></i> Payment Received
              <span class="pull-right text-muted small">
                <em>Yesterday</em>
              </span>
            </a>
          </div>
          <!-- /.list-group -->
          <a href="#" class="btn btn-default btn-block">View All Alerts</a>
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
      </div>
      <!-- /.panel -->
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Donut Chart Example
        </div>
        <div class="panel-body">
          <div id="morris-donut-chart"></div>
          <a href="#" class="btn btn-default btn-block">View Details</a>
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
      </div>
      <!-- /.panel -->
      <div class="chat-panel panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <i class="fa fa-comments fa-fw"></i>
          Chat
          <div class="btn-group pull-right">
            <button type="button" class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
              <i class="fa fa-chevron-down"></i>
            </button>
            <ul class="dropdown-menu slidedown">
              <li>
                <a href="#">
                  <i class="fa fa-refresh fa-fw"></i> Refresh
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">
                  <i class="fa fa-check-circle fa-fw"></i> Available
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">
                  <i class="fa fa-times fa-fw"></i> Busy
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">
                  <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i> Away
                </a>
              </li>
              <li class="divider"></li>
              <li>
                <a href="#">
                  <i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Sign Out
                </a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <!-- /.panel-heading -->
        <div class="panel-body">
          <ul class="chat">
            <li class="left clearfix">
              <span class="chat-img pull-left">
                <img src="http://placehold.it/50/55C1E7/fff" alt="User Avatar" class="img-circle" />
              </span>
              <div class="chat-body clearfix">
                <div class="header">
                  <strong class="primary-font">Jack Sparrow</strong>
                  <small class="pull-right text-muted">
                    <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i> 12 mins ago
                  </small>
                </div>
                <p>
                  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
                </p>
              </div>
            </li>
            <li class="right clearfix">
              <span class="chat-img pull-right">
                <img src="http://placehold.it/50/FA6F57/fff" alt="User Avatar" class="img-circle" />
              </span>
              <div class="chat-body clearfix">
                <div class="header">
                  <small class=" text-muted">
                    <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i> 13 mins ago
                  </small>
                  <strong class="pull-right primary-font">Bhaumik Patel</strong>
                </div>
                <p>
                  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
                </p>
              </div>
            </li>
            <li class="left clearfix">
              <span class="chat-img pull-left">
                <img src="http://placehold.it/50/55C1E7/fff" alt="User Avatar" class="img-circle" />
              </span>
              <div class="chat-body clearfix">
                <div class="header">
                  <strong class="primary-font">Jack Sparrow</strong>
                  <small class="pull-right text-muted">
                    <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i> 14 mins ago
                  </small>
                </div>
                <p>
                  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
                </p>
              </div>
            </li>
            <li class="right clearfix">
              <span class="chat-img pull-right">
                <img src="http://placehold.it/50/FA6F57/fff" alt="User Avatar" class="img-circle" />
              </span>
              <div class="chat-body clearfix">
                <div class="header">
                  <small class=" text-muted">
                    <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i> 15 mins ago
                  </small>
                  <strong class="pull-right primary-font">Bhaumik Patel</strong>
                </div>
                <p>
                  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
                </p>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
        <div class="panel-footer">
          <div class="input-group">
            <input id="btn-input" type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Type your message here..." />
            <span class="input-group-btn">
              <button class="btn btn-warning btn-sm" id="btn-chat">
                Send
              </button>
            </span>
          </div>
        </div>
        <!-- /.panel-footer -->
      </div>
      <!-- /.panel .chat-panel -->
    </div>
    <!-- /.col-lg-4 -->
  </div>
  <!-- /.row -->
</div>
<!-

 برای استفاده لازم است دو فایل css  و دو فایل javascript نیز به پروژه اضافه کنید  

<link href="~/Content/sb-admin-2.css" rel="stylesheet" />
  <link href="~/Content/metisMenu.css" rel="stylesheet" />
 <script src="~/Scripts/sb-admin-2.js"></script>
  <script src="~/Scripts/metisMenu.js"></script>

تغییر در فایل sb-admin-2، تغییر به این دلیل است که من سایت را css  فارسی استفاده میکنم به همین دلیل برای تنظیم فاصله ها بهتر است این تغییرات را انجام دهید ، بهترین روش هم این است که فایل sb-admin-2 را باز کنید و با استفاده از CTRL +F  به دنبال کد زیر بگردید و تغییرات را اعمال کنید. , و به صورت پیش فرض در خط 21 فایل  sb-admin-2.css  قرار دارد

@media(min-width:768px) {
  #page-wrapper {
    position: inherit;
    margin: 0 0 0 250px;
    padding: 0 30px;
    border-left: 1px solid #e7e7e7;
  }
}

به 

@media(min-width:768px) {
  #page-wrapper {
    position: inherit;
    margin: 0 160px 0 0;
    padding: 0 30px;
    border-left: 1px solid #e7e7e7;
  }
}

البته شاید به جای 160 از 250 هم استفاده کنید

به یاد داشته باشید از فایل bootstrap  که در خود فایل هست استفاده کنید.

در ابتدا کدهای موجود در index  که کد آن را در بالا گذاشتم اولین div که به   id="page-wrapper"  مزین شده ، این ایدی را حذف کرد و به فایل Layout_ مراجعه به جای class (کلاس تعریف شده class="container body-content" را حذف کنید) و id="page-wrapper" را به صورت زیر قرار دهید.

 <div id="page-wrapper">
    @RenderBody()
    <hr />
<footer>
</footer>
</div>

در فایل SB-Admin-2.css در خط 298 این کد به huge  اضافه کنیم 

.huge {
  font-size: 40px;
  float:left;
}

 اضافه کردن این کد css  به SB-Admin-2.css

.huge + div {
    clear: left;
    float: left;
  }

 این کد متن بالای چهار پنل که بالای داشبورد وجود دارد را از همپوشانی روی ایکونها به پایین و زیر نوشته هدایت میکند.

اگر منوی بالای کنترل پنل مخفی شده باشد ، شاید زیر منوی سمت راست شده باشد برای همین میتوان کلاس .sidebar  که در فایل sb-admin-2.css وجود دارد (خط 131) حاشیه بالا را از 51 یه 100 تغییر دهیم.

دانلود فایل تکمیل شده