به دست اوردن تعداد کاربران در MVC و Identity

5/22/2016 MVC
2770

در بسیاری از سایتها به دست اوردن کاربر جاری در سایت و مشخصات آن توضیح داده شده است ، اما زمانی از ApplicationDbUser استفاده میکنیم گاهی لازم داریم تا تعداد کاربران ثبت شده در وب سایت را به دست آوریم 

برای به دست اوردن تعداد کاربران میتوان از این کد به استفاده کرد.

ViewBag.userCount = new ApplicationDbContext().Users.Count();

اما برای اینکه Count را داشته باشید باید این فضاهای نامی را داشته باشید.

using System.Web.Mvc;
using System.Linq;

و برای به دست اوردن کاربر جاری میتوان از این کد استفاده کرد

string userId = User.Identity.GetUserId();