استفاده از Globalization در پروژه های WPF

2/20/2018 MVC
2250

در حال بررسی چند زیانه گردن پروژه های WPF  بودم که به این صفحه از Microsoftبر خوردم 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/advanced/wpf-globalization-and-localization-overview

در قسمت از صفحه توضیح داده که از روش  BAML  استفاده میکند ، و برای اجرا صحیح آن باید دستور  msbuild /t:updateuid RunDialog.csproj را اجرا کرد اما در اجرا با پیغام 

'msbuild' is not recognized as an internal or external command,

مواجه شدم 

برای حل آن باید باید محل msbuild  را در path را در قسمت Path  که در variable سیستم تعریف میشود تعریف کرد 

به راحتی میتوان ادرس را در Path  تعریف کرد 

اما نکته اینجا بود که باید آن را با بالا ترین خط Path  وارد کرد همین .