نمایش زیر منو زمانی که موس از روی لیست باز شو عبور میکند

9/23/2016 MVC
1719

در Bootstrap  میتوان جهت نمایش زیرمنو ها یا منو ها ی چند سطحی از (dropdown-menu) استفاده کرد و برای نمایش این زیر منو ها به صورت پیش فرض باید کلیک کرد اما گاهی لازم است بدون کلیک و فقط با عبور موس زیر منو باز شود .

برای منو و زیر منو از کد زیر استفاده میکنیم 

<li class="dropdown">
  <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" aria-expanded="false">
   Dropdown <span class="caret"></span>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
   <li><a href="#">Action</a></li>
   <li><a href="#">Another action</a></li>
   <li><a href="#">Something else here</a></li>
   <li class="divider"></li>
   <li><a href="#">Separated link</a></li>
  </ul>
 </li>

برای این که فقط با عبور موس از روی منو زیر منو باز شود کافی است تا به فایل css  که در صفحه استفاده میکنیم از کد 

.dropdown:hover > ul {
  display: block;
}

استفاده کنیم