تغییر br به System.Environment.NewLine در MVC

6/23/2017 MVC
2277

برای ارسال اس ام اس(پیامک ) خواستم که از متنهایی که در بانک اطلاعاتی ذخیره شده اند استفاده کنم ، عموما متنها را در MVC  با استفاده از tinymce ذخیره میکنم ، به این معنی که برای ایجاد خط جدید در زمان ذخیره در بانک اطلاعاتی از تگ </br> استفاده میشود، از سوی دیگر برای ارسال پیامک به صورت چند خطی باید از  System.Environment.NewLine استفاده کنیم برای همین به دنبال راه حلی میگشتم تا تگ <br/>   را تبدیل به Newline یا همان /n کند

برای این کار این قطعه کد را به صورت کلاس در اوردم و متن خودم را به ان پاس دادم و متن برگشتی را به webapi  جهت ارسال پیامک ارسال کردم

 

public class brtonl
  {
    public string ReplaceBRwithNewline(string txtVal)
    {
      string newText = "";
      // Create regular expressions  
      System.Text.RegularExpressions.Regex regex =
        new System.Text.RegularExpressions.Regex(@"(<br />|<br/>|</ br>|</br>)");
      // Replace new line with <br/> tag  
      newText = regex.Replace(txtVal, "\r\n");
      // Result  
      return newText;
    }
  }

البته پیش میاد که در tinymce  برای خط جدید از </p>  استفاده میشود  میتوانید به جای ارجاع متن به بالا از این متن استفاده کنید

String filteredString = Regex.Replace(_MSGBR, "<p>|</p>", "");