در یافت کد اختصاصی در اجرای و panic کردن golang

4/18/2022 Go(golang)
319

به صورت عادی زمانی که سرور را در golang اجر میکنیم اگر خطایی برگشت داده شده باشد  یا تصمیم خواهیم داشت پروژه از اجرا خارج شود و یا پروژه اجرا شود اما خطا را بریا مانمایش دهد و با پروژه از اجرا خارج شود و همزمان خطا را به صورت کد به ما نمایش دهد. 

 

روشهایی میتوانند به این صورت باشند 

 

func main() {
	log.Fatal(http.ListenAndServe("localhost:8000", nil))
}

 و یا 

func main() {
	err:= http.ListenAndServe("localhost:8000", nil)
    if err != nil{
    panic(err)
    }
}

و یا 

func main() {
	err:= http.ListenAndServe("localhost:8000", nil)
    if err != nil{
    fmt.Println(err)
    os.Exit(5)
    }
}